Specialistkompetens och utbildning

Specialistkompetens och utbildning

Specialistkompetens och utbildning

Inom ett antal områden har Landskapsgruppen särskild specialistkompetens. Här erbjuder vi skräddarsydda föreläsningar och utbildningsdagar. De kan till exempel inriktas mot de specifika förutsättningar och problemställningar som råder hos olika förvaltare och beställare. Vi åtar oss även utredningsuppdrag inom de aktuella områdena.

Tillgänglighetsplanering
Att skapa miljöer som är tillgängliga och användbara för alla medborgare är en stor utmaning.
Bygglagstiftningen ställer i dag långtgående krav på utformning som skall fungera även för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. På Landskapsgruppen har vi arbetat med frågorna i planerings- och projekteringsfasen i många år på olika nivåer där Roland är kvalitetsansvarig.
Roland Ahlgren är civilingenjör och certifierad sakkunnig av tillgänglighet enligt BFS 2011:18 – TIL2
Certifieringen är ett kvitto på en djup ämneskunskap och mångårig erfarenhet inom funktionshinderområdet. Förutom att kvalitetssäkra användbarheten i de anläggningar vi själva planerar och ritar är han ofta anlitad som specialiststöd till kommunala förvaltningar och bolag.
Roland är även en uppskattad föredragshållare och projektledare. Uppdragen kan variera från övergripande nivå till specifika frågor på detaljnivå till exempel:

 • författande av kommunala handlingsplaner inklusive medverkan i processtyrning
 • handläggningshjälp till kommunala förvaltningar av ärenden från allmänheten
 • upplägg av inventeringar, sammanställning av åtgärdsrapporter och brukarrevisioner
 • medverkan som sakkunnigt stöd vid besiktning av åtgärder i gatumiljöer
 • sakkunnigt utlåtande i bygglovsärenden
 • föredragshållare på insiktsutbildningar, projekteringskurser, studiebesök
 • forskningsnära utvecklingsprojekt på riksnivå
 • projektledning av hållplatsombyggnader

Begravningsplatser
Planeringen av dagens och morgondagens begravningsplatser rymmer en rad utmaningar.

 • hur ger vi möjlighet till valfrihet mellan olika gravskick, personlig frihet att utforma gravplatsen och möten mellan olika kulturers begravningstraditioner?
 • hur öppnar vi upp begravningsplatserna för lek, turism, pedagogik och rekreation?
 • hur hanterar vi ytor som inte behövs på landsortskyrkogårdar och återbruk av äldre gravar och gravområden?

Dessa frågor ska dessutom samordnas med vården av kulturarvet, förbättrad tillgänglighet, etik och estetik samt ekonomisk och miljövänlig drift.

Landskapsgruppen har genom kyrkogårdsarkitekt Monica Sandberg långtgående erfarenhet av att arbeta djupgående med ovanstående frågeställningar i både förnyelse och bevarande av kyrkogårdsmiljöer. Monica har verkat inom begravningsverksamheten i närmare 25 år. Först som kyrkogårdsarkitekt på Uppsala kyrkogårdsförvaltning och därefter som fristående konsult med uppdrag hos församlingar och förvaltningar i stora delar av Sverige.

Monica har bland annat föreläst på begravningsbranschens kongresser i SKKF:s och FSK:s regi med ämnen som ”Naturens betydelse för kyrkogården” och ”Kyrkogårdens estetik”. Sedan 2010 är Monica kursledare i ämnet ”Återbruk av gravmark” i SKKF:s regi. 2013 vann Monica tillsammans med Markus Magnusson på White arkitekter tävlingen om utformningen av den nya begravningsplatsen Charlottenlund i Trondheim.

Kommentarer inaktiverade.